Privacy statement.

1 Inleiding

Simpl.energy B.V., kantoorhoudende te (3521 AL Utrecht aan Jaarbeursplein 6, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 89660986, en alle daaraan gelieerde ondernemingen (wij, ons of onze) hecht grote waarde aan zorgvuldige omgang met uw (u of uw) persoonsgegevens. Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Lees dit Privacy Statement (Privacy Statement) goed door, voordat u gebruikmaakt van onze dienstverlening (de Dienstverlening, waarvan o.a. deel uitmaakt: het Simpl.energy online platform (het Platform) en de gateway. Door gebruik te maken van de Dienstverlening verklaart u zich akkoord met dit Privacy Statement.

In dit Privacy Statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen indien u gebruik maakt van onze Diensten of anderzijds contact met ons opneemt, waarom wij deze persoonsgegevens verzamelen en wat wij met deze persoonsgegevens doen.

2 Persoonsgegevens die wij verwerken met het doel en de grondslag

In het kader van de Dienstverlening verwerken wij de hieronder opgenomen persoonsgegevens voor de doeleinden en grondslagen zoals ook hieronder opgenomen.

2.1 Grondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen die zijn opgenomen in de Europese privacywetgeving:

 1. toestemming;
 2. uitvoering van een overeenkomst met Gebruiker;
 3. wettelijke plicht; en
 4. onze gerechtvaardigde belangen. 1.

2.2 De persoonsgegevens die wij verwerken en voor welk doel

Aanmaken gebruikersaccount: Voor het aanmaken van een account dient u: (i) uw contactgegevens (e-mailadres) te verstrekken; alsmede; (ii) gebruikersnaam van uw account (dat is uw e-mailadres); (iii) wachtwoord van uw account; (vi) de bedrijfsnaam van uw werkgever/opdrachtgever. Afhankelijk van de verwerking is grondslag 2. of 4. van toepassing.

Customer support: Wij ontvangen uw persoonsgegevens zodra u ons benadert via de telefoon, e-mail, ons contactformulier of een ander communicatiemiddel. Deze gegevens verwerken wij vervolgens om te kunnen reageren op het bericht dat u ons gestuurd heeft. In dat kader kunnen wij bijvoorbeeld (telefonische) verzoeken verzamelen en intern delen die door onze customer support worden ontvangen en de gerelateerde antwoorden, samen met de andere contactgegevens (zoals hierboven beschreven bij ‘aanmaken gebruikersaccount’) en eventuele overige gegevens. Op deze manier kunnen wij beter reageren op uw vragen. Afhankelijk van de verwerking is grondslag 1. of 4. van toepassing.

Informatieberichten: Wij kunnen uw contactgegevens (zoals hierboven beschreven) gebruiken om informatieberichten (geen marketingcommunicatie) te sturen die noodzakelijk zijn om de Dienstverlening te verlenen. Grondslag 2. is van toepassing.

Testen en analyses: wij gebruiken persoonsgegevens om te analyseren hoe u de Dienstverlening gebruikt. Dit omvat ook het gebruik van de gegevens om fouten en storingen in de Dienstverlening te detecteren en verhelpen. Grondslag 4. is van toepassing.

Gegevensaggregatie: om de verwerking van uw persoonsgegevens tot een minimum te beperken kunnen wij uw persoonsgegevens samenvoegen of versleutelen om anonieme gegevens te creëren die vervolgens niet langer herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Grondslag 4. is van toepassing.

Naleving lokale wetgeving: wij kunnen, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan uiteengezet in dit Privacy Policy, bijvoorbeeld voor rechtshandhaving en in geval van een gerechtelijk bevel. Grondslag 3. is van toepassing.

Fraudeopsporing: wij verwerken uw persoonsgegevens voor fraudeopsporing en om fraude en misbruik te voorkomen. Als wij een redelijk vermoeden hebben van enige fraude, oplichting of criminele activiteit toerekenbaar aan u, of dit vaststellen, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt om te voorkomen dat u in de toekomst nog gebruik kunt maken van de Dienstverlening. Afhankelijk van de verwerking is grondslag 3. of 4. van toepassing.

Marketing: voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving, kunnen wij uw contactgegevens (zoals hierboven beschreven) gebruiken voor marketingcommunicaties, zoals nieuwsbrieven. U kunt zich hiervoor op elk moment afmelden. De nieuwsbrief kan ook informatie en aanbiedingen van andere partijen bevatten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor onze nieuwsbrief. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt, tenzij u daar expliciete toestemming voor heeft gegeven, niet aan derden verstrekt. Afhankelijk van de verwerking is grondslag 1. of 4. van toepassing.

Overige gegevens: naast de specifiek genoemde categorieën van persoonsgegevens zoals opgenomen in dit Privacy Statement, kunnen wij ook andere persoonsgegevens verwerken die u aan ons verstrekt in het kader van uw gebruik van de Dienstverlening. Dit omvat alle informatie die u vrijwillig met ons deelt, maar die niet onder een van de andere specifieke categorieën valt. Afhankelijk van de verwerking is grondslag 1. of 4. van toepassing.

3 Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen.

Soort persoonsgegevensBewaartermijn
Uw contactgegevens (zoals hierboven beschreven bij ‘aanmaken gebruikersaccount’)Tot zeven (7) jaar na uw laatste contact met ons.
Uw contactgegevens en overige gegevens die u aan ons verstrekt bij het invullen van een contactformulier en de verdere communicatie die hierop volgt.Zolang dat nodig is voor de beantwoording/afwikkeling van het contactformulier.
Accountgegevens, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoorden.Zolang als uw account bestaat en totdat u het account verwijderd.
Communicatie met u in het kader van customer support.Zolang als uw account bestaat en tot maximaal twee (2) jaar nadat de Dienstverlening door ons wordt verleend aan uw werkgever/opdrachtgever.
Voorkeuren voor nieuwsbrievenAan- en/of afmeldingen gedurende vijf (5) jaar, de (verzonden) nieuwsbrieven maximaal zeven (7) jaar.
Gegevens die verbandhouden met juridische proceduresZolang dat nodig is voor het voeren van de procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure en tot vijf (5) jaar daarna.

U dient er rekening mee te houden dat wij verzamelde gegevens te allen tijde in een geaggregeerde en anonieme vorm kunnen bewaren voor (markt)onderzoek, analyse en/of fraudebescherming. Grondslag 4. is in dit geval van toepassing.

Wanneer u vragen heeft over de bewaartermijn van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact op via de contactgegevens hieronder.

4 Delen van persoonsgegevens met derden

In de gevallen zoals hieronder opgenomen, is het ons toegestaan uw persoonsgegevens te delen met derden. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht en/of verhuurd en/of doorgegeven voor commerciële doeleinden, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Bevoegde autoriteiten: wij maken persoonsgegevens bekend aan autoriteiten belast met wetshandhaving en andere overheidsinstanties, voor zover wettelijk vereist of strikt noodzakelijk voor de preventie, opsporing of vervolging van strafbare feiten en fraude. Grondslag 4. is van toepassing.

Overdracht: wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden overdragen in het geval van een fusie, overname, reorganisatie, verkoop van bedrijfsonderdelen of faillissement van ons bedrijf. Wij vragen in dat geval vooraf uw toestemming, indien dit is vereist onder de toepasselijke wetgeving. Grondslag 4. is van toepassing.

Externe dienstverleners: Wij kunnen uw persoonsgegevens, indien nodig om de Dienstverlening te verlenen, namens ons delen met externe dienstverleners voor de doeleinden zoals opgenomen in dit Privacy Statement.

Dienstverleners met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen zijn onder andere:

 1. productondersteuning; en
 2. IT-dienstverleners, zoals voor het hosten en onderhoud van het Platform.

Indien bovenstaande organisaties worden aangemerkt als een verwerker onder de Europese privacywetgeving, dan sluiten wij met hen een verwerkersovereenkomst. Verwerking van uw persoonsgegevens vindt dan alleen plaats op onze instructie en onder onze verantwoordelijkheid.

5 Doorgifte van uw persoonsgegevens naar het buitenland

Onze Diensten worden beheerd en geëxploiteerd vanuit Nederland. Als er toch persoonsgegevens worden verstrekt aan een derde in het buitenland, dan gebeurt dit alleen naar een derde in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt. Ontbreekt dit passend beschermingsniveau, dan zorgen wij ervoor dat de wettelijk vereiste waarborgen worden geboden, zoals het sluiten van een EU-modelcontract.

6 Gebruik van cookies

Wij maken op het Platform gebruik van cookies. Door bij de cookiemelding op "Accepteren" te klikken of gebruik te blijven maken van het Platform, geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. Per bezoek kunnen diverse soorten cookies worden gebruikt.

7 Welke soort cookies worden gebruikt op het Platform en voor welk doel

Het Platform maakt gebruik van de hieronder opgenomen verschillende soorten cookies voor de doeleinden zoals hieronder opgenomen

Analytische cookies: dit zijn anonieme cookies waarmee wij het Platform kunnen verbeteren. Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers het Platform gebruiken, zoals informatie over de meest bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, mag niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt en wordt niet aan derde partijen doorgegeven.

Sessie cookies: sessie cookies worden ingezet tijdens uw bezoek en worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit. Wij onthouden welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar onze Dienstverlening op af.

Overige/onvoorziene cookies: door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via het Platform door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als er webpagina’s zijn die zogenaamde ‘embedded elementen’ bevatten.

8 Specifiek overzicht van gebruikte Cookies

Via deze link treft u een overzicht aan van de op het Platform gebruikte cookies.

9 Cookie-instellingen aanpassen of cookies verwijderen

Indien u niet wilt dat wij cookies op uw (mobiele) apparaat plaatsen, dan kun u het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van uw browser. Voor elke browser en elk (mobiele) apparaat, dient u uw instellingen separaat aan te passen. Let op: het is mogelijk dat na aanpassing van de cookie-instelling, sommige onderdelen van het Platform niet langer (correct) kunnen worden gebruikt. Wanneer er door ons cookies zijn geplaatst, dan kunt u deze ook verwijderen. Hoe dat moet, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Meer informatie over cookies vindt u op de website van de Consumentenbond.

Wanneer u op het Platform cookies tegenkomt die wij hierboven niet hebben vermeld, dan vragen wij u vriendelijk dit aan ons te melden.

10 Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene heeft u op grond van de Europese privacywetgeving een aantal rechten. U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken (art. 15 AVG), het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens (art. 16 AVG), het recht op het wissen van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG) en het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook het recht om overdracht van uw persoonsgegevens te verzoeken (art. 20 AVG). Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens (art. 21 AVG). Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

Hieronder worden uw rechten in het kort nader uitgelegd:

 • recht op inzage: u mag ons altijd vragen om een overzicht te verstrekken waarin is opgenomen welke persoonsgegevens wij van u hebben verzameld. Als wij uw persoonsgegevens niet rechtstreeks van u hebben ontvangen, maar van een derde die uw persoonsgegevens verwerkt, dan informeren wij u over de bron waaruit deze informatie is ontvangen;
 • recht op rectificatie: u mag ons altijd vragen om uw gegevens te corrigeren of aan te vullen als deze onjuist en/of incompleet in onze administratie zijn verwerkt;
 • recht op verwijdering van gegevens: u mag ons altijd verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen als u niet wilt dat wij bepaalde gegevens van u bewaren. Dit wordt ook wel ‘het recht om vergeten te worden’ genoemd;
 • recht op beperking: u kunt ons altijd vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stil te zetten of het gebruik hiervan te beperken;
 • recht op overdracht: u kunt ons altijd verzoeken om uw persoonsgegevens op te vragen en/of aan een derde over te (laten) dragen. Dit wordt ook wel het recht op data portabiliteit genoemd. Uw persoonsgegevens zullen dan in een leesbaar bestand aan u of aan de door u aangewezen derde worden verzonden; en
 • recht op bezwaar: u kunt (onder omstandigheden) bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u een account heeft aangemaakt vindt u een groot deel van uw persoonsgegevens terug in uw eigen account. U kunt daar inloggen en uw gegevens aanpassen. Voor inzage in gegevens die niet in uw account staan, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals hieronder opgenomen.

Het kan zijn dat een beroep op een van de rechten tot gevolg heeft dat u niet langer alle functionaliteiten van onze Dienstverlening kunt gebruiken.

Let op: wij zijn gerechtigd een verzoek te weigeren indien wij een gerechtvaardigd en/of zwaarwegend belang daarbij hebben of medewerking aan dat verzoek op een andere wettelijke grondslag geweigerd kan worden.

11 Klachten

Wij helpen u graag verder in het geval van klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vragen u in het geval van een klacht contact met ons op te nemen via de contactgegevens hieronder. Op grond van de Europese privacywetgeving heeft u ook het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

12 Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij proberen er alles aan te doen om uw persoonsgegevens te beschermen en maken gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door ons beheerde persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang van onbevoegden. Deze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

De door ons genomen maatregelen zijn onder meer:

 • alle op het Platform ingegeven persoonsgegevens worden versleuteld en via een beveiligde verbinding verzonden;
 • de toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot personen die daadwerkelijk toegang tot de persoonsgegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken binnen ons bedrijf;
 • de toegang tot persoonsgegevens is afgeschermd;
 • personen die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn zich bewust zijn van het belang dat wij hechten aan een zorgvuldige omgang met en bescherming van persoonsgegevens;
 • personen die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsverklaring;
 • onze Dienstverlening wordt continu geüpdatet met de laatste security updates.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van een datalek, raden wij aan contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Het Platform kan links bevatten naar externe websites die beheerd worden door andere ondernemingen. Het is mogelijk dat zij persoonlijke informatie verzamelen van mensen die hun website bezoeken. Wij kunnen geen garanties bieden omtrent het privacy beleid van externe websites en dragen geen verantwoordelijkheid voor die websites.

13 Meldplicht datalekken

Ondanks dat wij met uiterste zorg uw persoonsgegevens verwerken en uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn opgeslagen, kan het voorkomen dat een datalek zich voordoet. Als er zich bij ons een datalek voordoet, dan zullen wij eerst nagaan of en in hoeverre er mogelijk sprake is van een hoog risico voor uw rechten en vrijheden. Als er een hoog risico is dan zullen wij dit melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor zover wij op grond van relevante wetgeving hiertoe verplicht zijn, zullen wij u in het geval van een datalek informeren over:

 • het soort inbreuk in verband met uw persoonsgegevens;
 • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk;
 • de door ons te nemen (en reeds genomen) maatregelen om de gevolgen van de inbreuk te beperken.

14 Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. We beperken uw rechten onder dit Privacy Statement echter niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De meest actuele versie van dit Privacy Statement kunt u te allen tijde op het Platform terugvinden. Wij raden u aan regelmatig te controleren of er een geüpdatete versie beschikbaar is.

15 Onze contactgegevens

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens of over dit Privacy Statement, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Daarnaast is het mogelijk om direct contact op te nemen met onze privacy officer.

Simpl.energy B.V
Jaarbeursplein 6
JIM, 2e verdieping
3521 AL Utrecht
Kamer van Koophandel nummer: 89660986
Website: https://simpl.energy
[email protected]

16 Versie

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 05 maart 2024.

1. Onder gerechtvaardigde belangen verstaan wij onder andere: reclame, marketing, beveiliging, auditing, fraudeopsporing, (misdaad)preventie, (markt)onderzoek naar en analyse en verbetering van onze dienstverlening, intern beheer, juridische zaken en bedrijfshuishouding. Hieronder is steeds aangegeven welke grondslag van toepassing is op een specifieke verwerking.