Algemene voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden (begrippen met een hoofdletter hebben de betekenis zoals opgenomen in artikel 1) maken onderdeel uit van de afspraken tussen de Klant en Simpl.energy voor het gebruik van de Dienstverlening.

Alle Simpl.energy voorwaarden zijn terug te vinden op simpl.energy/terms. Het privacy statement van Simpl.energy worden gelezen op simpl.energy/privacy.

I. ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande begrippen de betekenis zoals hieronder opgenomen:

Aanbieding de (online) aanbieding voor het Abonnement die door de Klant ongewijzigd is geaccepteerd.

Abonnement het abonnement op grond waarvan de Klant en haar Gebruikers gerechtigd zijn om van de Dienstverlening gebruik te maken, inclusief van alle bijlagen, latere wijzigingen en/of aanvullingen daarop. De Aanbieding en deze Algemene Voorwaarden samen vormen het Abonnement.

Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het Abonnement.

Account de persoonlijke account(s) gekoppeld aan de Klant, die Gebruikers in staat stelt om toegang te krijgen tot - en gebruik te maken van het Platform. De Klant krijgt toegang tot ten minste 1 (één) administrator Account om, onder andere, de gegevens betreffende Abonnement, het gebruik van het Platform Dienst en de toewijzing en het beheer van Gebruikers te controleren. De beheerder(s) van het administrator Account is het eerste aanspreekpunt voor Simpl.energy.

Asset laadpaal, Zon-PV, stationaire batterij, HVAC of een andere energie asset die Partijen in het Abonnement schriftelijk hebben vastgelegd en welke voldoen aan de in de Aanbieding opgenomen Requirements Sheets.

Basisondersteuning De ondersteuning die aan de Klant ter beschikking wordt gesteld met betrekking tot het gebruik van Energie Management Systeem.

Customer Support de klantenservice van Simpl.energy die Basisondersteuning biedt. Contact met customer support kan via e-mail naar [email protected].

Data alle gegevens en informatie die door of namens de Klant of Gebruikers worden verwerkt via het Platform.

Dienstverlening de specifieke omvang van de diensten die Simpl.energy aanbiedt onder het Abonnement. Hiervan maakt deel uit: de terbeschikkingstelling van het Platform, de levering van de Gateway, de uitvoering van de Integratiediensten en eventuele overige diensten die Partijen overeenkomen.

Energie Management Systeem het energie management systeem van Simpl.energy dat is ingericht om het energiegebruik van de Assets van de Klant te monitoren, analyseren, controleren en optimaliseren, waarvan zowel het Platform als de Gateway deel uitmaken.

Gateway de hardware die wordt ingezet om de connectie met de Assets te maken voor het Energie Management Systeem.

Gebruiker een medewerker van de Klant of andere persoon die door de het administrator Account van de Klant geautoriseerd is om toegang te krijgen tot het Platform en dit te gebruiken namens de Klant.

Ingangsdatum de ingangsdatum van het Abonnement.

Integratiediensten de door Simpl.energy te leveren diensten om het Platform te integreren met de bestaande data, Assets en de Gateway van de Klant, waaronder maar niet beperkt tot: het ontwerpen en implementeren van interfaces; het configureren van het Platform en de Gateway om te werken met de Assets van de Klant; en het testen van de integratie om te zorgen voor compatibiliteit en functionaliteit. De Integratiediensten zijn schriftelijk vastgelegd in een proces overzicht.

Klant de organisatie die het Abonnement is aangegaan, zoals beschreven in de Aanbieding.

Overmacht elke gebeurtenis of omstandigheid buiten elke redelijke invloed van een Partij die geheel of gedeeltelijk de uitvoering door een Partij van zijn verplichtingen onder het Abonnement verhindert of die de uitvoering van deze verplichtingen zo moeilijk of kostbaar maakt dat deze prestaties commercieel onredelijk zouden zijn. Zonder het voorgaande te beperken, gelden de volgende situaties als Overmacht: overheidsoptreden, rellen, verstoringen, oorlog, stakingen, uitsluitingen, vertragingen, langdurig tekort aan energie of andere benodigdheden, epidemieën, vuur, overstroming, orkaan, tyfoon, aardbeving, bliksem en explosie, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, (distributed) denial of service aanvallen, stroomstoringen.

Partij de Klant of Simpl.energy afzonderlijk.

Partijen de Klant en Simpl.energy gezamenlijk.

Platform de software die wordt ingezet voor het Energie Management Systeem en die via de huidige of toekomstige (mobiele) applicatie(s) of website(s) en onderliggende pagina’s van Simpl.energy bereikbaar is en die Gebruikers toegang biedt tot de online ‘software as a service (SaaS) oplossing van Simpl.energy.

Requirement Sheets de in de Aanbieding opgenomen (al dan niet via een of meerdere bijlagen) voorwaarden waaraan de Assets minimaal moeten voldoen.

Simpl.energy Simpl.energy B.V., kantoorhoudende te (3521 AL) Utrecht aan Jaarbeursplein 6, JIM, 2de Verdieping, , Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 89660986.

Tarief het tarief dat de Klant betaalt aan Simpl.energy voor de afname van het Abonnement. Het Tarief bestaat uit een Service en License fee. Het Tarief dat geldt op de Ingangsdatum staat vermeld in de Aanbieding.

Vertrouwelijke Informatie het Abonnement, alle Data, alle informatie in de Accounts en alle documentatie die op het moment van openbaarmaking schriftelijk als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan de ontvangende Partij gezien de aard van de informatie en de omstandigheden van de openbaarmaking redelijkerwijs moet begrijpen dat deze vertrouwelijk is.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ‘schriftelijk’ verstaan: per post, e-mail, het aanklikken van een "akkoord" of soortgelijke knop of enig ander in de markt gebruikelijk elektronisch communicatiemiddel.

1.3 De termen en de juridische begrippen die in deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt, hebben de betekenis die daaraan in het Nederlandse recht wordt toegekend.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Abonnement van de Klant.

2.2 Algemene (inkoop) voorwaarden van de Klant, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 In geval van tegenstrijdigheden tussen de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en een Aanbieding, gaat het bepaalde in de Aanbieding voor.

2.4 De Klant kan geen rechten ontlenen aan mondelinge toezeggingen van Simpl.energy, tenzij en voor zover deze schriftelijk door Simpl.energy zijn bevestigd.

2.5 Het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde vormt een aanvulling op de rechten die Partijen toekomen op grond van de wet.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN HET ABONNEMENT

3.1 Het Abonnement komt tot stand nadat de Klant de Aanbieding heeft geaccepteerd. De Aanbieding en deze Algemene Voorwaarden vormen samen het Abonnement.

3.2 Simpl.energy kan de aanvraag voor het uitbrengen van een Aanbieding weigeren of later afbreken, bijvoorbeeld als een kredietwaardigheids- of risico-inschattingsonderzoek daar aanleiding toe geeft. Simpl.energy is niet verplicht om de exacte reden van de weigering te geven.

3.3 Alle gegevens en specificaties, die de basis vormen van de Aanbieding, dienen slechts te worden beschouwd als geschatte waarden. Op de Klant rust de verplichting deze gegevens te controleren.

3.4 Indien Simpl.energy een financiële analyse (haalbaarheidsonderzoek, adviesrapport of business case onderzoek) voor de Klant uitvoert, is dit gebaseerd op (a) informatie en gegevens die algemeen beschikbaar zijn op de datum van het onderzoek; en (b) de door de Klant verstrekte informatie. De Klant kan geen rechten ontlenen aan de resultaten van de financiële analyse.

3.5 De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat (a) eventuele fouten in de verstrekte informatie aan Simpl.energy; of (b) het niet verstrekken of volledig bekendmaken aan Simpl.energy van de vereiste informatie kan leiden tot fouten in de geleverde Dienstverlening (inclusief maar niet beperkt tot het haalbaarheidsonderzoek/business case analyse), waarvoor Simpl.energy niet aansprakelijk of verantwoordelijk is.

ARTIKEL 4. ALGEMENE VERPLICHTINGEN EN UITSLUITINGEN VAN SIMPL.ENERGY

4.1 Simpl.energy is verantwoordelijk voor uitvoering van de Dienstverlening in overeenstemming met het Abonnement en is verantwoordelijk voor de optimalisatie van de Assets in dat kader. Simpl.energy is niet verantwoordelijk voor de daadwerkelijke werking of fysieke aansturing van de Assets.

4.2 Simpl.energy is verder niet verantwoordelijk voor het gebruik van niet-ondersteunde hardware. Zo kan het zijn dat bepaalde onderdelen van de Dienstverlening niet werkt of beschikbaar is wanneer gebruik wordt gemaakt van niet-ondersteunde laadpunten, (stationaire) batterijen of andere hardware.

4.3 Simpl.energy is verder ook niet verantwoordelijk voor de werking van de internet-, 4G- of LTE verbinding die nodig is om de Gateway(s) of de Assets te koppelen aan het Platform.

ARTIKEL 5. ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

5.1 Partijen erkennen dat het functioneren van het Energie Management Systeem afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. De Klant zal steeds tijdig alle in redelijkheid door Simpl.energy gewenste medewerking verlenen.

5.2 De juiste werking van het Energie Management Systeem is onder andere afhankelijk van de juiste werking van de Assets. De Klant zal met de leverancier van de Assets service-level-afspraken (SLA) maken ter waarborging van de juiste werking van de Assets. In dat kader moet er door de Klant ten behoeve van de werking van de Assets een uptime garantie zijn afgesproken van minimaal 99,95 % (negenennegentig komma vijfennegentig procent). De Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de Assets en voor de instructie aan, en het gebruik daarvan door haar Gebruikers.

5.3 De Klant heeft een informatieplicht op het moment dat het Energie Management Systeem niet naar behoren functioneert zodat Simpl.energy, al dan niet gezamenlijk met de leverancier van de Assets, kan onderzoeken of de aard van het disfunctioneren van het Energie Management Systeem te wijten is aan het Energie Management Systeem of de Assets. Het niet naar behoren functioneren van het Energie Management Systeem moet direct, maar uiterlijk binnen 24 (vierentwintig) uur na constatering daarvan schriftelijk aan Simpl.energy worden gemeld.

5.4 Voor zover van toepassing, is de Klant verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde licenties of goedkeuringen voor het gebruik van de Assets ten behoeve van het Energie Management Systeem.

5.5 De Klant is verantwoordelijk voor het correct en tijdig (uiterlijk 2 (twee) weken voorafgaand aan de plaatsing/verwijdering) doorgeven van het bijplaatsen of verwijderen van Assets. Vervolgens zal het nieuwe tarief voor het Abonnement worden bepaald volgens de huidige prijssystematiek.

ARTIKEL 6. TARIEVEN

6.1 Voor het gebruik van de Dienstverlening zal de Klant aan Simpl.energy het Tarief betalen. Het toepasselijke Tarief kan worden opgevraagd bij Customer Support.

6.2 Alle door Simpl.energy gecommuniceerde Tarieven zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van de Klant komen.

6.3 Simpl.energy mag het Tarief eenmaal per jaar op 1 januari aanpassen aan de hand van de Consumentenprijsindex van het CBS en wel de gepubliceerde Diensten prijsindex in de CPA sectie 62 (Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten).

6.4 Simpl.energy behoudt zich het recht voor om het Tarief of van toepassing zijnde kosten te wijzigen en nieuwe kosten en Tarieven in te voeren aan het einde van de lopende contractstermijn, met inachtneming van 30 (dertig) dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Klant. Simpl.energy is daarnaast gerechtigd het Tarief tussentijds te verhogen als de kosten onderliggend aan de Dienstverlening substantieel hoger zijn (meer dan 4% (vier procent)) ten opzichte van het op dat moment het toepasselijke Tarief werd vastgesteld. De verhoging kan worden doorgevoerd in de maand volgend waarop de kostenverhoging schriftelijk is gemeld aan de Klant.

6.5 Simpl.energy behoudt zich het recht voor om het Tarief of van toepassing zijnde kosten tussentijds te wijzigen en nieuwe kosten en Tarieven in te voeren jaarlijks aan het einde van ieder kalenderjaar, met inachtneming van 30 (dertig) dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Klant. Indien de Klant het niet eens is met deze wijzigingen is de Klant gerechtigd het Abonnement tussentijds op te zeggen door schriftelijke kennisgeving aan Simpl.energy binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de kennisgeving van Simpl.energy omtrent de wijzigingen.

6.6 De Tarieven zijn vooraf betaalbaar, onherroepelijk en niet-terugbetaalbaar.

ARTIKEL 7. BETALINGSVOORWAARDEN

7.1 De Klant zal de facturen van Simpl.energy volledig en zonder korting, inhouding, verrekening of tegenvordering betalen in euro’s binnen een termijn van 14 (veertien) dagen. Bij het aangaan van het Abonnement, geeft de Klant Simpl.energy een machtiging tot automatische incasso. Als het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd mag Simpl.energy (incasso)kosten in rekening brengen. Indien de Klant gebruikmaakt van een andere betaalmethode dan automatisch incasso, kunnen hier kosten aan verbonden zijn.

7.2 De gegevens in het Energie Management Systeem zijn leidend voor het opstellen van facturen.

7.3 Betwisting van een factuur door de Klant schort de nakoming van haar betalingsverplichtingen niet op. Indien de Klant van mening is dat Simpl.energy onjuist heeft gefactureerd, dan dient dit uiterlijk 60 (zestig) dagen na de eerste factuurdatum schriftelijk aan Simpl.energy kenbaar te worden gemaakt.

7.4 De Klant is alleen gerechtigd tot verrekening indien de tegenvorderingen van de Klant wettelijk zijn vastgesteld, onbestreden of erkend zijn door Simpl.energy.

7.5 Indien de Klant niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, is zij van rechtswege in verzuim en is zij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag wordt met ingang van de datum waarop de Klant in verzuim is tot het moment dat Simpl.energy het volledige uitstaande bedrag heeft ontvangen berekend. Het voorgaande vormt een aanvulling op en treedt niet in plaats van enige andere rechten die Simpl.energy op grond van de wet heeft.

7.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Simpl.energy zijn gemaakt voor de afdwinging van betaling van het verschuldigde bedrag door de Klant zijn voor rekening van de Klant.

7.7 Indien: a) de Klant wordt geliquideerd; b) beslag wordt gelegd op het bedrijf van de Klant; c) het bedrijf van de Klant in staat van faillissement wordt verklaard; en/of d) aan de Klant surseance van betaling wordt verleend, worden de betalingsaanspraken van Simpl.energy op de Klant direct opeisbaar.

7.8 Indien de Klant haar betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt, alsmede in het geval dat Simpl.energy om welke reden dan ook van mening is dat de Klant haar betalingsverplichtingen niet naar behoren zal nakomen, dan kan Simpl.energy te allen tijde van de Klant toereikende zekerheid verlangen, zoals een bankgarantie voor de correcte nakoming van de betalingsverplichting van de Klant en haar verplichtingen onder het Abonnement opschorten totdat deze toereikende zekerheid is gesteld. De Klant zal Simpl.energy op eerste verzoek zekerheid verstrekken.

7.9 Kosten voor diensten van derden kunnen door Simpl.energy worden geïnd bij de Klant als dit is overeengekomen met de Klant en de derde leverancier.

ARTIKEL 8. WIJZIGINGEN EN MEERWERK

8.1 Indien in opdracht van of in overeenstemming met de Klant een wijziging wordt aangebracht of extra diensten worden verleend die niet zijn inbegrepen in het Abonnement, zullen de daardoor ontstane extra kosten door Simpl.energy als meerwerk in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven.

ARTIKEL 9. DUUR EN BEËINDIGING

9.1 Het Abonnement treedt in werking op de Ingangsdatum voor de duur zoals vermeld in de Aanbieding (de Initiële Termijn). Na afloop van de Initiële Termijn wordt het Abonnement automatisch verlengd met opeenvolgende verlengingsperioden die gelijk is aan de Initiële Termijn) jaar (elk een Verlengingstermijn).

9.2 Partijen hebben het recht het Abonnement gedurende de Initiële Termijn en de Verlengingstermijn te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) jaar.

9.3 Elke Partij kan het Abonnement met onmiddellijke ingang beëindigen indien:

9.3.1 aan de andere Partij voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend;

9.3.2 het faillissement van de andere Partij is aangevraagd;

9.3.3 beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van de andere Partij;

9.3.4 er sprake is van een wezenlijke toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van een Partij en deze Partij in verzuim blijft, ondanks dat deze Partij daarvoor schriftelijk in gebreke is gesteld.

9.4 Beëindiging van het Abonnement vindt altijd schriftelijk plaats. Ook kan een e-mail met de opzegging worden verzonden naar [email protected].

9.5 In geval van beëindiging van het Abonnement om welke reden dan ook, zal de toegang tot het Platform voor de Klant en haar Gebruikers onmiddellijk worden beëindigd. Op voorwaarde van betaling van alle verschuldigde tarieven en eventuele extra kosten, zullen Partijen nadere afspraken maken voor het ophalen/overdragen/downloaden van de Data.

9.6 Alle aspecten van het Abonnement die naar hun aard ook na de beëindiging van het Abonnement dienen door te werken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opgebouwde rechten op betaling, vertrouwelijkheidsverplichtingen, garantieaanspraken en beperkingen van aansprakelijkheid blijven van kracht na de beëindiging van het Abonnement.

ARTIKEL 10. OPSCHORTING, ONTBINDING EN (GEDEELTELIJKE) BEËINDIGING

10.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 9 is Simpl.energy te allen tijde gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van het Abonnement op te schorten of (gedeeltelijk) te ontbinden of (gedeeltelijk) te beëindigen, indien:

10.1.1 de Klant niet tijdig en/of niet volledig aan haar verplichtingen uit hoofde van het Abonnement voldoet. Dit is echter alleen toegestaan voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;

10.1.2 Simpl.energy bekend raakt met omstandigheden die haar gegronde redenen geven te vrezen dat de Klant slechts gedeeltelijk dan wel niet behoorlijk aan haar verplichtingen onder het Abonnement zal voldoen. Dit is echter alleen toegestaan voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;

10.1.3 zich omstandigheden voordoen die van zodanige aard zijn dat nakoming van het Abonnement onmogelijk wordt of dat instandhouding van het Abonnement niet meer in alle redelijkheid van Simpl.energy kan worden verwacht.

10.2 Wanneer het Abonnement op grond van artikel 10.1 (gedeeltelijk) wordt ontbonden of (gedeeltelijk) wordt beëindigd, worden de vorderingen van Simpl.energy op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Simpl.energy de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar rechten uit hoofde van het toepasselijk recht en het Abonnement.

10.3 Simpl.energy behoudt zich steeds het recht voor om schadevergoeding te eisen in geval van opschorting (gedeeltelijke) ontbinding of (gedeeltelijke) beëindiging.

10.4 Verder kan Simpl.energy de Dienstverlening onmiddellijk opschorten wanneer: (a) een gekoppelde Asset buiten werking is, (b) de Klant de Dienstverlening niet gebruikt zoals bedoeld is, (c) Simpl.energy fraude of misbruik vermoedt; of (d) de Klant op verzoek van Simpl.energy geen zekerheid stelt, zoals bepaald in artikel 7.8.

10.5 Opschorting van de Dienstverlening schort de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.

ARTIKEL 11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

11.1 Simpl.energy en haar licentiegevers behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten voor die hen toekomen op grond van de wet. Hiervan maakt uitdrukkelijk onderdeel uit de op het Platform gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s) en overige auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, domeinnamen, bedrijfsgeheimen en knowhow en hiermee verwante rechten.

11.2 Alle door Simpl.energy verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, brochures, foto’s, films, software (het Platform inclusief), zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant en haar Gebruikers in het kader van het Abonnement en mogen niet door hen zonder voorafgaande toestemming van Simpl.energy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

11.3 Indien de Klant of een Gebruiker informatie of feedback verstrekt aan Simpl.energy over de Dienstverlening, dan krijgt Simpl.energy een exclusief, onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht om deze informatie te gebruiken.

ARTIKEL 12. DATA EN LICENTIE VOOR SIMPL.ENERGY

12.1 De Klant blijft rechthebbende van de op het Platform opgeslagen, bewerkte, verwerkte of anderszins ingevoerde Data.

12.2 Om Simpl.energy in staat te stellen het Energie Management Systeem aan de Klant te leveren, verleent de Klant hierbij aan Simpl.energy een niet-exclusief recht om de Data in verband met de levering van het Energie Management Systeem namens de Klant te gebruiken, kopiëren, distribueren en weer te geven. De Klant is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, integriteit en betrouwbaarheid van de Data, en Simpl.energy is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwijderen, corrigeren, vernietigen, beschadigen, verliezen of niet opslaan van de Data. Simpl.energy zal alle aan Simpl.energy verstrekte Data als vertrouwelijk beschermen in overeenstemming met en artikel 15.

12.3 De Klant verleent aan Simpl.energy een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief recht om de Data van de Klant in geanonimiseerde vorm te gebruiken voor interne productanalyses en productontwikkeling, waaronder begrepen gebruik door Simpl.energy ten behoeve van de verbetering van gebruikte algoritmes, rekenregels en het opstellen van energiestatistieken per geografische regio.

ARTIKEL 13. PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

13.1 De verwerking van persoonsgegevens door of namens Simpl.energy in het kader van het Abonnement vindt plaats in overeenstemming met het privacy statement van Simpl.energy dat is in te zien via de website van Simpl.energy.

ARTIKEL 14. INFORMATIEBEVEILIGING

14.1 Simpl.energy conformeert zich aan de geldende regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging (zoals maar niet beperkt tot ISO 27001 Norm voor informatiebeveiliging dan wel een daarmee gelijkstaande internationale standaard) en draagt zorg dat haar Dienstverlening daarmee in overeenstemming is.

14.2 Simpl.energy zal werknemers en andere personen die ten behoeve van hen werkzaamheden verrichten, verplichten tot geheimhouding met betrekking tot de gegevens en Data waarvan zij kennis kunnen nemen.

14.3 Buiten de verplichtingen die Simpl.energy op zich neemt ten aanzien van informatiebeveiliging, waarborgt de Klant zelf ook een adequate beveiliging van de Assets en de daaraan gekoppelde IT-infrastructuur. .

ARTIKEL 15. VERTROUWELIJKHEID

15.1 Partijen zijn gebonden tot algehele geheimhouding van elkaars Vertrouwelijke Informatie en zullen deze uitsluitend gebruiken ten behoeve van de uitvoering van het Abonnement. Ondanks dat, behoudt Simpl.energy zich het recht voor om de door de Klant verstrekte informatie te delen met derde partijen die door Simpl.energy worden ingeschakeld voor de uitvoering van haar verplichtingen onder het Abonnement.

15.2 Partijen zullen hun Gebruikers, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, andere ingeschakelde derden en gelieerde ondernemingen verplichten zich te houden aan de voorwaarden van dit artikel 15. Iedere Partij is verantwoordelijk voor schending van dit artikel 15 door hun Gebruikers, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, andere ingeschakelde derden en gelieerde ondernemingen.

15.3 Informatie zal niet als vertrouwelijk worden beschouwd als deze: (i) al in het bezit is van het publiek of voor het publiek beschikbaar komt, anders dan door schending van dit artikel 15 door de ontvangende Partij; (ii) openbaar moet worden gemaakt op grond van enig toepasselijk recht, rechterlijk bevel, of regelgeving, of vereiste van de overheid of regelgevende instantie; (iii) rechtmatig is verkregen van een derde partij die niet onderworpen is aan enige geheimhoudingsplicht ten opzichte van de verstrekkende Partij; (iv) onafhankelijk door de ontvangende Partij is ontwikkeld zonder gebruik van of verwijzing naar de Vertrouwelijke Informatie van de verstrekkende Partij. De bewijslast met betrekking tot de hiervoor genoemde uitzonderingen rust te allen tijde op de ontvangende Partij.

15.4 Indien de ontvangende Partij er kennis van krijgt dat artikel 15.3 (ii) van toepassing is of kan zijn, stelt zij de verstrekkende Partij daarvan onverwijld in kennis en houdt zij de verstrekkende Partij steeds op de hoogte - voor zover dit rechtmatig is - zodat de verstrekkende Partij een passend rechtsmiddel kan zoeken om deze bekendmaking te voorkomen.

15.5 Bij beëindiging of ontbinding van het Abonnement zal de Klant op eerste verzoek en zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is alle Vertrouwelijke Informatie van Simpl.energy aan Simpl.energy retourneren.

ARTIKEL 16. PUBLICITEIT

16.1 De Klant gaat ermee akkoord dat Simpl.energy de naam van de Klant en algemene informatie over de samenwerking met Simpl.energy mag gebruiken voor publiciteitsdoeleinden. In dat kader is het Simpl.energy ook toegestaan de naam en het logo van de Klant te gebruiken in presentaties, financiële verslagen, marketingmateriaal, contractantenoverzichten en website-overzichten van contractanten.

ARTIKEL 17. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN SIMPL.ENERGY

17.1 Indien Simpl.energy aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel 17 is geregeld.

17.2 Indien Simpl.energy aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Simpl.energy per kalenderjaar beperkt tot maximaal het bedrag van het totaal van de door de Klant verschuldigde en daadwerkelijk betaalde vergoedingen voor het Abonnement in het jaar voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

17.3 Simpl.energy is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Simpl.energy aan het Abonnement te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Simpl.energy toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

17.4 Simpl.energy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en imagoschade.

17.5 De Klant vrijwaart Simpl.energy tegen alle aanspraken van derden, en zal Simpl.energy kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden met dan wel voortvloeien uit door Simpl.energy verrichte werkzaamheden uit hoofde van het Abonnement.

17.6 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Simpl.energy en de door Simpl.energy bij de uitvoering van het Abonnement betrokken hulppersonen 1 (één) jaar.

17.7 De in dit artikel 17 opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Simpl.energy of zijn leidinggevende ondergeschikten.

ARTIKEL 18. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING VAN DE KLANT TEN OPZICHTE VAN SIMPL.ENERGY

18.1 De Klant is ten opzichte van Simpl.energy aansprakelijk voor en vrijwaart Simpl.energy volledig van alle schade, kosten en claims van derden in dat kader, die het gevolg zijn van en/of gerelateerd zijn aan:

18.1.1 een situatie dat Simpl.energy is uitgegaan van door of namens Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

18.1.2 het toegankelijk maken aan derden van een account van de Klant voor het Platform;

18.1.3 een onjuiste installatie of configuratie van de Assets en/of Gateway(s);

18.1.4 een update of wijziging van de firmware of configuratie van de Assets en/of Gateway(s);

18.1.5 het gebruik van wettelijk niet goedgekeurde hardware in samenhang met het Energie Management Systeem;

18.1.6 een onjuist gebruik of onjuist instellen van het Energie Management Systeem (bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot: het onjuist koppelen of inschakelen van de Assets en/of Gateway);

18.1.7 gebreken of disfunctioneren van de Assets en/of de Gateway;

18.1.8 een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het Abonnement door de Klant en/of Gebruikers; en

18.1.9 enig handelen van de Klant en/of Gebruikers bij het gebruik van het Energie Management Systeem, waaronder, maar niet gelimiteerd tot: een onrechtmatige daad of een onrechtmatige opslag of uitwisseling van Data op het Platform.

ARTIKEL 19. OVERMACHT

19.1 Simpl.energy is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder het Abonnement voor zover dat deze nakoming wordt vertraagd of verhinderd door een omstandigheid die kan worden aangemerkt als Overmacht.

19.2 Simpl.energy zal de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen in geval van een Overmacht situatie. Partijen zullen vervolgens met elkaar in overleg treden en bespreken welke maatregelen nodig zijn om de gevolgen van de Overmacht situatie tot een minimum te beperken.

19.3 Indien de Overmacht situatie voor een periode langer dan 2 (twee) aaneengesloten maanden voortduurt, is iedere Partij gerechtigd zonder schadeplichtigheid het Abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij.

ARTIKEL 20. OVERDRACHT EN INSCHAKELING VAN DERDEN

20.1 Simpl.energy is te allen tijde gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van het Abonnement geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een aan haar gelieerde onderneming.

20.2 Simpl.energy is te allen tijde gerechtigd om voor haar eigen rekening en risico derden in te schakelen voor de uitvoering van haar verplichtingen onder het Abonnement.

20.3 Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Simpl.energy is het de Klant niet toegestaan om het Abonnement en de rechten en plichten onder het Abonnement over te dragen aan een derde.

ARTIKEL 21. ALGEMENE BEPALINGEN

21.1 Het Abonnement is de volledige en enige overeenkomst tussen Simpl.energy en de Klant en treedt in de plaats van elk voorstel of iedere voorgaande overeenkomst, mondeling of schriftelijk en alle andere communicatie tussen Simpl.energy en de Klant met betrekking tot het gebruik van het Platform.

21.2 Het niet afdwingen door 1 (één) van beide Partijen van rechten die in het kader van het Abonnement zijn verleend of het niet nemen van maatregelen tegen de andere Partij in geval van een schending, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand door die Partij met betrekking tot de latere handhaving van rechten of het nemen van maatregelen in het geval van toekomstige schendingen.

21.3 Indien, om welke reden dan ook, een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht, zal deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven in de door de wet toegestane mate.

ARTIKEL 22. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILBESLECHTING

22.1 Het Abonnement en alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met het Abonnement zullen uitsluitend worden geïnterpreteerd, uitgelegd en beheerst in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

22.2 In geval van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het Abonnement, zullen Simpl.energy en de Klant zich inspannen om deze geschillen in goed onderling overleg op te lossen. Als Simpl.energy en de Klant daartoe niet in staat zijn, zal het geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Utrecht, met dien verstande dat, indien Simpl.energy de eiser is, Simpl.energy naar eigen goeddunken het geschil kan voorleggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of het adres van de Klant.

II. AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE VERKOOP EN LEVERING VAN DE GATEWAY

De bepalingen van dit Hoofdstuk II. zijn van toepassing naast de bepalingen van Hoofdstuk I. In geval van tegenstrijdigheid met Hoofdstuk I. gaan de bepalingen van dit Hoofdstuk II. voor.

ARTIKEL 23. LEVERING EN TERMIJNEN GATEWAY

23.1 In samenhang met het Platform wordt de Gateway ingezet die door de Klant wordt ingekocht bij Simpl.energy.

23.2 De verzending van de Gateway is voor rekening en risico van de Klant.

23.3 Simpl.energy doet haar uiterste best een leverdatum of levertermijn termijn voor de levering van de Gateway te halen, maar deze is altijd indicatief.

ARTIKEL 24. INSTALLATIE GATEWAY

24.1 Simpl.energy is niet verantwoordelijk voor de installatie van de Gateway of voor de kosten daarvan. Simpl.energy adviseert om de installatie van de Gateway door een gecertificeerde elektrotechnisch installateur uit te laten voeren.

24.2 Simpl.energy levert de technische gegevens aan die nodig zijn voor de installateur om de installatie van de Gateway te doen.

24.3 De Gateway wordt geconfigureerd door of op aanwijzing van een installateur, waarvan Simpl.energy verwacht dat deze het overzicht heeft en daardoor inzicht heeft in de veiligheidsrisico’s en fysieke beperkingen van de elektrische installatie.

ARTIKEL 25. GARANTIE GATEWAY

25.1 Simpl.energy garandeert dat de kwaliteit van de Gateway in overeenstemming is met de specificaties zoals opgenomen in het Abonnement.

25.2 Er wordt geen garantie verleend door Simpl.energy die inhoudelijk verder strekt dan de garantie van de oorspronkelijke fabrikant van de Gateway. Simpl.energy garandeert wel een garantietermijn van 5 (vijf) jaar vanaf de datum van levering van de Gateway.

25.3 De garantie dekt in ieder geval geen transportkosten voor het retourneren van de Gateway, of voor het terugsturen van een gerepareerde of vervangen Gateway, of kosten in verband met de installatie, verwijdering of herinstallatie van een Gateway.

25.4 Indien de Klant de Gateway als ondeugdelijk beschouwt en de garantietermijn als bedoeld in artikel 25.2 niet is verstreken, dan dient de Klant Simpl.energy binnen 14 (veertien) dagen na het ontdekken van het vermeende gebrek op de hoogte te stellen van alle details daarvan. Indien een klacht niet tijdig wordt ingediend, vervalt elke aanspraak op garantie.

25.5 Als Simpl.energy vaststelt dat de Gateway inderdaad gebrekkig is, zal Simpl.energy naar eigen inzicht:

a) de gebrekkige Gateway of onderdelen daarvan ter reparatie laten terugzenden; of

b) de gebrekkige Gateway vervangen.

25.6 Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een verplichting voortvloeiende uit het Abonnement, is Simpl.energy niet gehouden tot enige garantie of schadevergoeding.

25.7 De beweerde niet-nakoming door Simpl.energy van de garantieverplichtingen ontslaat de Klant niet van haar verplichtingen die voortvloeien uit het Abonnement, noch geeft deze niet-nakoming het recht haar verplichtingen onder het Abonnement op te schorten.

25.8 De garantievoorwaarden die in dit artikel 25 zijn vastgelegd, komen in de plaats van alle andere wettelijke, expliciete of impliciete garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of tegen inbreuk, die hierbij uitdrukkelijk worden afgewezen.

III. AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR INTEGRATIEDIENSTEN

De bepalingen van dit Hoofdstuk III. zijn van toepassing naast de bepalingen van Hoofdstuk I. en Hoofdstuk II. In geval van tegenstrijdigheid met Hoofdstuk I. en/of Hoofdstuk II. gaan de bepalingen van dit Hoofdstuk III. voor.

ARTIKEL 26. UITVOERING EN GARANTIE INTEGRATIEDIENSTEN

26.1 Simpl.energy zal de Integratiediensten leveren zoals schriftelijk overeengekomen tussen Partijen. Simpl.energy zal redelijke inspanningen leveren om de Integratiediensten op een professionele en vakbekwame manier uit te voeren. Simpl.energy heeft in dat kader een inspanningsverplichting.

26.2 Simpl.energy doet haar uiterste best een uitvoeringsdatum of termijn voor uitvoering van de Integratiediensten te halen, maar deze is altijd indicatief.

26.3 Simpl.energy zal de Klant op de hoogte houden van de voortgang van de Integratiediensten en zal de Klant onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele problemen of vertragingen.

26.4 De Klant zal Simpl.energy voorzien van alle noodzakelijke toegang tot data, systemen, applicaties en platforms, evenals alle benodigde informatie en medewerking, om Simpl.energy in staat te stellen de Integratiediensten uit te voeren.

IV. AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR GEBRUIK VAN HET PLATFORM

De bepalingen van dit Hoofdstuk IV. zijn van toepassing naast de bepalingen van Hoofdstuk I., Hoofdstuk II. en Hoofdstuk III. In geval van tegenstrijdigheid met Hoofdstuk I., Hoofdstuk II. en/of Hoofdstuk III., gaan de bepalingen van dit Hoofdstuk IV. voor.

ARTIKEL 27. GEBRUIKSRECHT PLATFORM EN BEPERKINGEN

27.1 Op voorwaarde dat de Klant voldoet aan de verplichtingen uit hoofde van het Abonnement verleent Simpl.energy aan de Klant, gedurende de looptijd van het Abonnement, een beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om Gebruikers toegang te verlenen tot en gebruik te maken van het Platform (en eventueel aan de Klant verstrekte documentatie).

27.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Partijen, wordt het gebruiksrecht zoals uiteengezet in artikel 27.1, aan de Klant verleend op voorwaarde dat (i) het gebruik van het Platform door de Klant niet het gebruik door andere derden dan Gebruikers omvat; en (ii) de Klant het Platform niet in licentie geeft, verkoopt of op andere wijze commercieel exploiteert of ter beschikking stelt aan een derde partij.

27.3 Het gebruik van het Platform en de bijbehorende functionaliteiten zal in overeenstemming zijn met de toepasselijke vorm van het Abonnement en in overeenstemming met het doel van het Platform. Voor het gebruik geldt een fair use policy. Dit houdt in dat het gebruik van het Platform redelijk moet zijn en dat misbruik niet is toegestaan.

27.4 Het is niet toegestaan om de inloggegevens voor het Platform zonder schriftelijke toestemming van Simpl.energy te delen met derden.

27.5 Het is de Klant en haar Gebruikers niet toegestaan om de broncode, onderliggende ideeën, onderliggende technieken van de gebruikersinterface of algoritmes van het Platform op welke wijze dan ook, direct of indirect, te reverse-engineeren, te decompileren, te wijzigen, of afgeleide werken van de broncode, onderliggende ideeën, onderliggende gebruikersinterfacetechnieken of algoritmes van het Platform te maken, of iets van het voorgaande te openbaren. Alle informatie die door de Klant wordt verkregen, mag niet aan derden bekend worden gemaakt of worden gebruikt om software te creëren die in grote lijnen gelijk is aan het Platform.

27.6 Het is Klant en haar Gebruikers verboden om het Platform en de daaraan verbonden prijsplannen voor commerciële doeleinden te gebruiken (anders dan voor regulier zakelijk gebruik in het geval van een reseller of partner van Simpl.energy).

27.7 Het is verboden het Platform te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de lokale wetgeving waar het Platform in gebruik wordt genomen.

27.8 Als naar het oordeel van Simpl.energy hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van het Platform of het netwerk van Simpl.energy of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Simpl.energy gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

ARTIKEL 28. GARANTIE, ONDERHOUD, UPDATES EN UPGRADES

28.1 De bepalingen van dit artikel 28 zijn van toepassing indien de Partijen geen service level agreement met betrekking tot het Platform zijn aangegaan.

28.2 Simpl.energy en/of haar hosting- of telecommunicatieverkoper(s) kunnen onderhoud uitvoeren binnen de onderhoudsvensters die op het Platform zijn aangegeven. Simpl.energy zal, waar mogelijk, de Klant ten minste 5 (vijf) dagen vooraf schriftelijk informeren over gepland onderhoud dat waarschijnlijk van invloed zal zijn op de werking van het Platform.

28.3 Simpl.energy zal alleen gratis software-updates en/of -upgrades (met inbegrip van patches en/of fixes) van het Platform installeren die over het algemeen beschikbaar worden gesteld aan haar andere klanten die gebruikmaken van het Platform.

28.4 Simpl.energy zal redelijke inspanningen leveren in overeenstemming met de geldende industrienormen om het Platform te ter beschikking te stellen en te onderhouden op een manier die fouten en onderbrekingen in het Platform tot een minimum beperkt. Het Platform kan tijdelijk niet beschikbaar zijn voor gepland onderhoud of voor ongepland noodonderhoud, hetzij door Simpl.energy of door derden, hetzij door andere oorzaken buiten de redelijke controle van Simpl.energy. Simpl.energy zal redelijke inspanningen leveren om dit vooraf schriftelijk te melden aan de Klant.

28.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, wordt het Platform aan de Klant ter beschikking gesteld op een op 'as-is’ basis. Voor zover toegestaan op basis van de wet, wijst Simpl.energy alle garanties uitdrukkelijk of impliciet af, met inbegrip van de impliciete garanties van niet-inbreuk, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Verder wijst Simpl.energy ook elke garantie af dat a) het Platform zal voldoen aan de eisen van de Klant of voortdurend, ononderbroken, tijdig of foutloos beschikbaar zal zijn; b) de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van het Platform effectief, accuraat of betrouwbaar zullen zijn (de informatie die via het Platform wordt verkregen kan bijvoorbeeld fouten of onnauwkeurigheden bevatten en is mogelijk niet volledig of actueel; c) de kwaliteit van het Platform zal voldoen aan de verwachtingen van de Klant; of d) eventuele fouten of gebreken in het Platform zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 29. ONDERSTEUNING

29.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft de Klant recht op Basisondersteuning ten aanzien van het gebruik van het Platform. Basisondersteuning is kosteloos.

ARTIKEL 30. SOFTWARE VAN DERDEN

30.1 Het Platform kan software van derden bevatten die kan worden beheerst door afzonderlijke intellectuele eigendomsrechten en licentiebepalingen, die zijn aangeduid of geïdentificeerd in het Platform of de gerelateerde documentatie. Deze afzonderlijke bepalingen zijn opgenomen door middel van een verwijzing in het Platform en de Klant stemt in met de voorwaarden van een dergelijke licentie. Onderhoud en ondersteuning van software van derden wordt geleverd door de licentiegever van deze producten.